Provozní podmínky a podmínky ochrany osobních údajů

Tyto podmínky upravují ochranu osobních údajů při užívání webových stránek www.vrcholovka.cz třetími osobami (uživateli), (dále jen „Podmínky“)

Před užitím webových stránek vrcholovka.cz je potřeba se nejprve seznámit s těmito Podmínkami.

Pojmy

Web - internetová prezentace na adrese www.vrcholovka.cz
Uživatel - osoba, která web používá
Registrovaný uživatel - uživatel, který si vytvořil registraci a udělil tak souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dále jen OÚ)
Služba - funkce webové stránky, které uživatel využívá
VIP uživatel - registrovaný uživatel, který zaplatil členský poplatek na dané období a má tím nárok na služby nad rámec uživatele
Eshop - část webu na adrese www.vrcholovka.cz/eshop/, která slouží k prodeji zboží a služeb
Uživatel eshopu - uživatel, který provedl nákup v eshopu
Provozovatel - Pavel Třupek, IČ: 04502744, sídlem Markova 2926/21, Ostrava 700 30, kterému uživatel uděluje výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním OÚ dle níže uvedených podmínek

Zásady ochrany osobních údajů

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah a účel zpracování OÚ

Uživatel - cookies, datum a čas návštěvy, stránky na webu navštívené, identifikace zařízení - pro účely základní funkčnosti webu.

Registrovaný uživatel - vše co uživatel a navíc email, heslo v hashované podobě (brcypt cost 10), přezdívka, pohlaví (pouze pro správné skloňování). Dále pak datum narození (pro účely výzev a narozeninových akcí), fotografie, jméno a příjmení (pro účely výzvy), pokud je vyplnil, informace o propojení se sítí Facebook, pokud využívá přihlášení přes Facebook, komunikace na webu (soukromé zprávy, komentáře a další informace, které vědomě zadává skrze web).

Uživatel eshopu - jméno, příjmení, dodací a fakturační adresa, telefonní číslo a email. Pouze pro účely zpracování objednávky na eshopu.

Další informace dobrovolně poskytnuté uživatelem týkající se uživatele či třetích osob, jež jsou nezbytné pro řádné poskytování služeb webu.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí provozovatel. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, sídle provozovatele jednotlivými pověřenými zaměstnanci provozovatele, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal provozovatel technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba zpracování

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve vnitřních předpisech provozovatele či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluv, oprávněných zájmů, tak i z příslušných právních předpisů.

Práva při zpracování OÚ

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu info@vrcholovka.cz.

Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od nás požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců.

Právo na opravu

Pokud došlo na vaší straně ke změně údajů, které lze považovat za osobní údaj, máte právo od nás požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány, jste odvolali souhlas se zpracováním, jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů, osobní údaje byly zpracovávány protiprávně. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

Provozní podmínky

Uživatel je plně zodpovědný za dodržování těchto podmínek a je povinen se jimi řídit.

Provozovatel umožňuje uživatelům přístup k webu, možnost vkládat textové, obrazové i jiné informace, která lze dále zobrazovat, upravovat, mazat či jinak s nimi nakládat.

Provozovatel je oprávněn, bez souhlasu uživatele či bez předchozího upozornění web a služby dále upravovat a inovovat.

Provozovatel není zodpovědný za činnost uživatele na webu.

Je zakázáno vkládat data chráněna autorským zákonem bez toho, aniž by k tomu uživatel disponoval právy, dále pak informace, které odporují zákonům České republiky či Evropské unie.

Data vložená na web mohou být zobrazena, zpracována či jinak použita třetí osobou.

Pokud uživatel na web vkládá data, poskytuje tím provozovateli následující práva k těmto výsledkům činnosti uživatele a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském: používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoliv takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla. Za poskytnutí oprávnění správci k datům nenáleží uživateli jakákoli úplata.

Uživatel uděluje výslovný a dobrovolný souhlas se zasíláním emailů na uvedenou emailovou adresu. Souhlas může uživatel kdykoliv odvolat.

Účástí ve "výzvách" uživatel souhlasí se zařazením do databáze výzvy a případným předáním údajů autorovi (např. pro vyhlášení výsledků apod.).

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 9.3.2021

Sdílet