Provozní podmínky a podmínky ochrany osobních údajů

Tyto podmínky upravují ochranu osobních údajů při užívání webových stránek www.vrcholovka.cz třetími osobami (uživateli), (dále jen „Podmínky“)

Před užitím webových stránek vrcholovka.cz je potřeba se nejprve seznámit s těmito Podmínkami.

Jsou shromažďovány informace uživatelů, kteří se zaregistrují na webových stránkách vrcholovka.cz nebo se přihlásí k odběru novinek. Účelem jejich zpracovávání je především:
- zřizování, kontrola a správa uživatelských účtů,
- marketingové účely.

Společnost shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění tohoto účelu. Společnost nikdy nezatajuje účel, pro který je osobní údaj shromážděn a dále zpracováván.

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Společnost dodržuje pravidla povinné archivace údajů.

Společnost může osobní údaje zpracovávat toliko na základě uděleného souhlasu uživatelů, a výjimkou zákonem předpokládaných situací, ve kterých se souhlas nevyžaduje. Společnost zajišťuje ochranu dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje.

Jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, nebo uplynula-li doba, na kterou byl poskytnut souhlas se zpracováním osobních údajů a po uplynutí skartačních lhůt, provede Společnost likvidaci osobních údajů.

Při registraci na webových stránkách vrcholovka.cz, může být uživatel v případě potřeby vyzván k zadání jména, příjmení a e-mailové adresy. Stránky však lze navštěvovat rovněž anonymně.

Osobní údaje uživatelů, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou poskytnuty, zcizeny, směněny, přenášeny či jakkoli jinak sdělovány třetí osobě, bez výslovného souhlasu uživatele.

E-mailová adresa, která byla uživatelem poskytnuta, může být použita k zasílání informací nebo dalším požadavkům či dotazům provozovatele.

Účástí ve "výzvách" uživatel souhlasí se zařazením do databáze výzvy a případným předáním údajů autorovi (např. pro vyhlášení výsledků apod.).

Sdílet