Aktivity Patrik Soňa Finkrálovi

Patrik Soňa Finkrálovi na vrcholu Javorový vrch (7.4.2019 12:57)
Patrik Soňa Finkrálovi
Pěší turistika
ne, 7.4.2019, 12:57
Patrik Soňa Finkrálovi na vrcholu Ostrý (17.3.2019 16:06)
Patrik Soňa Finkrálovi
Ostrý #1
Pěší turistika
ne, 17.3.2019, 16:06
Sdílet